Forside / Havfarmene

Illustrasjon: oversikt

Havfarmene

Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Sjøareal er i dag en vesentlig begrensning for videre utvikling av havbruksnæringen, og tilgang til nytt areal er en nødvendighet for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg innenfor fiskevelferdsmessige og miljømessig forsvarlige rammer.

Målet for prosjektet er å bedre de miljømessige og fiskevelferdsmessige produksjonsbetingelsene i havbruksnæringen. Med Havfarmene skal Nordlaks flytte den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase ut av fjordene og lenger bort fra andre akvakulturlokaliteter enn det som er vanlig i dag. Havfarmene skal plasseres i områder som ikke kan utnyttes til oppdrett med dagens tilgjengelige utstyr. Dette er mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, og typisk større dyp. Disse lokalitetene vil gi gode miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser.

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Den 5. september 2017 fikk Nordlaks tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: henholdsvis den stasjonære og den dynamiske Havfarmen. 

Se video (YouTube) om Havfarmene.

 

Den stasjonære Havfarmen

Den stasjonære Havfarmen vil ha en forankringsløsning i baugpartiet. Denne Havfarmen vil ligge på svai hvor anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning. 

Den stasjonære Havfarmen vil bli søkt plassert på lokalitet sør for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

Den dynamiske Havfarmen

Den dynamiske Havfarmen vil ikke ha en permanent forankringsløsning, men vil basere seg på dynamisk posisjonering og fremdriftssystemer for å kunne holde posisjon uten fortøyning samt forflytning. Det vil planlegges for lettere forankringsløsninger for å avlaste fremdriftssystemene og redusere drivstofforbruk nå Havfarmen skal ligge på den samme lokaliteten over tid.

Den dynamiske Havfarmen kan dermed flyttes mellom områder avhengig av årstid, vær og vind eller andre brukeres interesser. 

Nordlaks-modellen

Havfarmene er det siste leddet i Nordlaks sin nye produksjonsstrategi. Nordlaks-modellen er en helhetlig strategi for å nå målet om å produsere oppdrettslaks med bedre fiskevelferd og med mindre påvirkning på miljøet.

Realiseringen av det første steget i Nordlaks-modellen startet høsten 2016 med byggingen av det nye smoltanlegget på Innhavet i Hamarøy kommune. Her skal vi doble størrelsen på settefisken, noe som korter ned den tiden laksen trenger i sjø for å bli slakteklar. Den store smolten skal settes ut i tradisjonelle anlegg for påvekst frem til 1-1,5 kilo. Deretter flyttes fisken videre til Havfarmene.

Nordlaks har erfart at brakklegging, sammen med andre forebyggende tiltak slik som beskyttelsesskjørt mot lakselus, har et stort potensial. Kortere total produksjonstid i sjø, sammen med en kort tilvekstfase på 4-10 måneder i tradisjonelle anlegg vil også muliggjøre smartere og hyppigere brakklegging av større soner enn i dag. Nordlaks mener den nye produksjonsstrategien vil gjøre det mulig å produsere en lusefri laks på 1,5 kilo. Når denne fisken kommer i Havfarmene vil anleggenes plassering sammen med tette skott mot lakselus gjøre det mulig å ta ut slakteklar fisk uten bruk av noen form for behandling mot lakselus – som i dag er en utfordring når det gjelder fiskevelferd, samt bekymringer om konsekvenser av utslipp av behandlingsmidler. 

Fiskevelferd

En av de viktigste forutsetningene for design var en konstruksjon som kan beskytte fisken mot de største miljølastene (vind, strøm og bølger) som kan bli en utfordring i mer eksponerte havområder. Samtidig måtte konstruksjonen tillate tilstrekkelig vannutskifting også i perioder med mindre strøm. Sikkerhet og komfort for anleggets operatører har også hele tiden vært i fokus, sammen med en målsetning om et design som, sammen med den eksponerte plasseringen, reduserer det miljømessige fotavtrykket aktiviteten setter på havbunnen, i tillegg til å bidra forebyggende mot lakselus.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Operatørenes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet har vært et sentralt premiss i prosjektet. Det betyr at design, arbeidsoperasjoner og utstyr planlegges med dette utgangspunktet. Nødvendig oppdrettsteknisk utstyr vil være plassert på Havfarmen, blant annet på skinnegående servicevogner. Dette bidrar også til å redusere behovet for interaksjon med andre anlegg, noe som hever biosikkerheten i anlegget sammenlignet med tradisjonelle anlegg. 

Tekniske data (preliminær):

LENGDE: 385 meter
BREDDE: 59.5 meter
DYBDE I RISS: 37.75m
NOT: 69 000 m3, 56 m dyp
ENERGIKILDER: landstrøm, generatorer

Kontaktpersoner

Prosjektleder: Bjarne Johansen, miljøkoordinator i Nordlaks. Telefon: 959 08 921 E-post: bjarne.johansen@nordlaks.no

Pressekontakt: Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks. Telefon: 971 93 203 E-post: lars.martinussen@nordlaks.no

Faktaark

Faktaarket omfatter informasjon om konseptet, deltagere og prosjektets filosofi knyttet til sikkerhet, fiskehelse og miljø.